Forskningen bakom Sweet City

Lärorikt äventyrsspel med språkfokus

Sweet City är ett lärspel i svenska som andraspråk (SvA) för elever i grund- och gymnasieskolan. Spelets uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om andraspråksinlärning.

Sweet City som läromedel

Sweet City är ett läromedel specifikt konstruerat för andraspråksutveckling. Det baseras på sådant som är särskilt viktigt att kunna i svenska språket som verben i satskonstruktioner, tidsaspekter och viljeyttringar.

Intuitiv språkinlärning

I Sweet City presenterats text och ljud i naturliga dialoger mellan avataren Alex och andra karaktärer. Dialogerna blir alltmer avancerade efter hand. Upprepningar av satser och uttryck ger eleven chansen att nöta in språket under spelets gång. Alla dialoger kan repeteras flera gånger tills eleven förstår dialogen.

Alla elever som spelar Sweet City har ett eget konto. När de loggar in med sina kontouppgifter sparas deras resultat och position i spelet. Genom att utföra uppdrag arbetar eleverna sig framåt i huvud- och sidohandlingar efter den etablerade logiken i en av de digitala spelens huvudkategorier.

Eleverna kommer snabbt igång och styr sin avatar dit de vill gå. De orienterar sig med hjälp av en karta, samlar objekt i en väska (inventory) och tjänar pengar de kan betala med för att komma framåt i handlingen.

Ett spel för olika åldrar

Sweet City utgår från elevens egen kunskapsnivå och från läroplanens övergripande skrivningar om förståelse av andraspråket för att tänka och kommunicera.

Spelet har stort fokus på kommunikation där elever kan lära in kommunikativa uttryck och agera utifrån sin egen kunskapsnivå utan att det ställs för stora krav på förmågan att själv uttrycka sig korrekt.

Spelforskning har visat att elever som övat upp kognitiva vanor i spel kan överföra sådana vanor till inlärningsspel som Sweet City. I klartext innebär det att spelvana elever kan överföra sina uppövade kognitiva förmågor i spel för att nu  tillämpa dem för förbättrad språkinlärning. Man kan därför se olika vinster med spelet i olika åldrar.

Spelets manusförfattare är Fil. Dr. Gudrun Svensson
Expert inom andraspråksinlärning och flerspråkighetsforskning och universitetslektor på Linnéuniversitetet i Växjö.

Forskningen bakom Sweet City

Det har gjorts mycket forskning om hur spel stimulerar lärande och hur digitala spel kan användas i undervisning. Det har visat sig att digitala spel (främst undervisningsspel) är resurser för lärande.

Digitala läromedelsspel (educational games)som Sweet City bygger på spelteknik och lärande i kombination. Spelet är konstruerat för lärande i svenska som andraspråk och uppbyggnaden av spelet bygger på två väl utforskade metoder för andraspråksinlärning.

TPR – Total physical response knyter samman språk och fysiska moment. Den innebär att läraren ger eleverna uppdrag att utföra. De säger inget själva utan lyssnar in det nya språkets ljud och prosodi, betydelser och grammatik. TPR har fördelen att låta elever tyst lyssna för att bli trygga i språket och skapa förståelse innan de själva börjar producera språket. En ytterligare vidareutveckling jämfört med TPR är att i Sweet City finns det också text, så eleverna kan läsa uppdragen. Alla dialoger kan repeteras, och eleven kan reglera hastigheten på sin inlärning.

Translanguaging kallas på svenska för transspråkande och visar att om elevens alla språkliga resurser tas tillvara vid utveckling av andraspråket får eleven stöd för sin inlärning och minnesbehållning. I spelet tillämpas transspråkande strategiskt genom s.k. labels. Det är luckor med nyckelord och centrala begrepp på ett antal utvalda förstaspråk (arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja) som eleven kan välja att öppna. I spelet finns inlagda checkpoints där både lärare och elev kan avläsa om eleven förstått de genomgångna momenten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här