Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Förskolan ska vila på vetenskaplig grund

Forskning kring läsning och modersmålsutveckling har varit viktiga komponenter i framtagandet av Polyglutt.

Det finns starka kopplingar mellan högläsning för yngre barn och barns ordförråd i förskoleåldern. En elevs läsförståelse i årskurs 4 kan indirekt länkas till tidig exponering av barnlitteratur. I och med att elevers läsflyt till stor del handlar om tidigare läserfarenheter, blir intresset för läsning en oerhört viktig faktor för senare läsframgång.
Läs mer om studien.

Följ oss på Facebook

Barn som utvecklar sitt andraspråk parallellt med sitt modersmål får en snabbare språkutveckling

Från modersmålet överförs kunskaper om läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång – något förskolan måste lägga grunden för.
Läs mer i rapporten ”Flerspråkighet – en forskningsöversikt”.

Få mer information eller testa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!