Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Polyglutt – ett digitalt verktyg för flerspråkighet

Polyglutt underlättar för förskolan att aktivt och kontinuerligt arbeta med barns modersmålsutveckling. I förskolans läroplan framgår att flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Barn som har ett annat modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet.

Rätten att utveckla sitt modersmål

På uppdrag från regeringen granskade Skolinspektionen kvalitet och måluppfyllelse på 34 förskolor (2015-2017). Ett av flera områden som granskades var flerspråkiga barns språkutveckling. I rapporten framgick att 23 av de 34 granskade förskolor brast i arbetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda sitt modersmål. Personalen upplevde att saknade tillräckliga kunskaper kring arbetet med barns språkutveckling i andra modersmål än svenska.

Lyssna gärna på vårt avsnitt av ILT talks där vi gästas av Agneta Kenneberg från Skolinspektionen och pratar om rapporten.

Utveckla barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet och deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper. Det är även ett sätt att uppfylla läroplanens krav att utveckla barnens modersmål.

Från modersmålet överförs kunskaper om läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång – något förskolan måste lägga grunden för.
Läs mer i rapporten ”Flerspråkighet – en forskningsöversikt”.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Högläsning viktigt för barns ordförråd

Det finns starka kopplingar mellan högläsning för yngre barn och barns ordförråd i förskoleåldern. En elevs läsförståelse i årskurs 4 kan indirekt länkas till tidig exponering av barnlitteratur. I och med att elevers läsflyt till stor del handlar om tidigare läserfarenheter, blir intresset för läsning en oerhört viktig faktor för senare läsframgång.
Läs mer om studien.

Få mer information eller testa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här