Fortbildning ILT Inläsningstjänst

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Vår populära kurs med namnet ”Kartläggning och åtgärder vid dyslexi” är tillbaka! Syftet är att erbjuda fördjupade kunskaper om testmetoder, utredningsförfaranden och pedagogiska strategier i anslutning till dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Den som genomgått kursen förväntas självständigt kunna fastställa orsaksbakgrund till elevers läs- och skrivproblematik samt kunna upprätta åtgärdsförslag.

Kursen leds av lektor Anna Fouganthine och docent Christer Jacobson.

Information om hur du anmäler dig hittar du längst ner på denna sida.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Kursen genomförs som en digital utbildning under hösten 2022 och våren 2023. Undervisningen sker under sammanlagt sex dagar och består av föreläsningar och diskussioner där praktik varvas med teori. Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna uppgifter att genomföra som diskuteras vid undervisningstillfällena.

Upplägg och omfattning

Datum

Datum 2022/2023:

26 oktober
16 november
14 december
18 januari
8 mars
19 april

Tid: 9.30 – 14.30

Kursen är digital.

Kursinnehåll

– Lässvårigheter och dyslexi
– Läsinlärning/Läsutveckling
– Läsförståelse
– Flerspråkighet/Dyslexi

Denna del behandlar läs- och skrivprocessen ur ett språkpsykologiskt perspektiv. Språkets olika delar och nivåer belyses med särskild tonvikt på de fonologiska aspekterna samt deras betydelse för läs- och skrivförmågan. Lässvårigheter och dyslexi behandlas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

– Utredningsprocessen
– Testeori
– Testmaterial (Fonologia kommer att behandlas särskilt)

Här behandlas utredningsprocessen. Testteori och olika perspektiv på utredningar presenteras och praktisk kartläggning genomförs.

– Åtgärder

Åtgärder ingår i många moment i kursen men behandlas även som ett eget område, som består av att upprätta åtgärdsförslag ur ett helhetsperspektiv. Åtgärder på olika nivåer i den pedagogiska verksamheten diskuteras. Teknikstöd och kompensation behandlas.

Kurslitteratur
En kursbok ingår i kursavgiften.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:
• utifrån teoretiska perspektiv redogöra för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
• genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar
• ge exempel på forskningsbaserade metoder som kan förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter

Kostnad
8 000 kronor per person

Anmälan

Till Christer Jacobson, christerjacobson47@gmail.com

Uppge namn, skola/arbetsplats och faktureringsadress

Ämne: Kursanmälan Kartläggning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!