Fortbildning ILT Inläsningstjänst

Fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Öka dina kunskaper om dyslexi!

Är du intresserad av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Vill du få kunskap om vad som är vad och få metoder för att hjälpa elever med denna problematik i skolan? Då kan vår fortbildningskurs Kartläggning och åtgärder vid dyslexi vara till nytta för dig.

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kursen vänder sig till specialpedagoger, speciallärare och pedagoger med motsvarande kompetens med detta intresseområde. För att tillgodogöra sig kursen krävs att man har grundläggande kunskaper om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Kursen ger fördjupade kunskaper om utredningsförfaranden och pedagogiska strategier i anslutning till dyslexi. Målet är att den som genomgått kursen självständigt ska kunna fastställa orsaksbakgrund till elevers läs- och skrivproblematik samt kunna upprätta åtgärdsförslag.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs som en kombination av distansstudier och schemalagd undervisning. Den schemalagda undervisningen sker vid fyra tillfällen (totalt 8 dagar) under terminen och består av föreläsningar och diskussionsseminarier där praktisk tillämpning varvas med teori. Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna uppgifter att genomföra som redovisas och diskuteras vid undervisningstillfällena. Av deltagarna förväntas ett aktivt deltagande. Kursen genomförs VT 2019 i Stockholm.

Kursinnehåll

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Kursen behandlar läs- och skrivprocessen ur ett språkpsykologiskt perspektiv. Språkets olika delar och nivåer belyses med särskild tonvikt på de fonologiska aspekterna samt deras betydelse för läs- och skrivförmågan. Lässvårigheter och dyslexi behandlas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Identifiering och kartläggning av dyslexi

Den diagnostiska processen behandlas på grupp- och individnivå. Testteori och olika perspektiv på utredningar presenteras och praktisk diagnostik genomförs. Utredningar granskas och egna fallstudier genomförs.

Åtgärder

Åtgärder och interventioner presenteras. Deltagarna får upprätta åtgärdsförslag ur ett helhetsperspektiv på elevers situation. Åtgärder på olika nivåer i den pedagogiska verksamheten diskuteras. Teknikstöd och kompensation behandlas.

 

Kursen ger inga högskolepoäng men motsvarar mellan 5 och 15 högskolepoäng. Den högre siffran gäller för kursdeltagare som genomför alla uppgifter och genomför en fallstudie. Den lägre siffran gäller för de som bara deltar aktivt på kurstillfällena. Kursdeltagarna deltar utifrån sin egen ambitionsnivå. Kursledare är Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi och Ing-Marie Sandberg, universitetsadjunkt.

Datum och tid

30-31 januari 9.30-16.00

6-7 mars 9.30-16.00

3-4 april 9.30-16.00

15-16 maj 9.30-16.00

  • Tillfälle 1: Läs- och skrivutveckling, lässvårigheter och dyslexi samt testteori
  • Tillfälle 2: Skrivning, läsförståelse, utredningsprocessen och dyslexitestet Fonologia
  • Tillfälle 3: Flerspråkighet och dyslexi, testmaterial, tolkning av test och åtgärder
  • Tillfälle 4: Dyslexi och engelska och matematiksvårigheter/dyskalkyli samt fallstudiediskussioner

Målsättning

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  • redogöra för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utifrån teoretiska perspektiv
  • analysera diagnosmaterial som används för att bedöma elevers läs- och skrivförmåga
  • genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar utifrån praktisk diagnostik
  • kunna planera åtgärder som kan förebygga, träna och kompensera läs- och skrivsvårigheter

Administrativa frågor

Kursavgiften är 18 000 kronor (ex. moms). ILT Inläsningstjänsts abonnemangskunder får delta i kursen till för 11 000 kronor (ex. moms). I avgiften ingår allt kursmaterial som behövs, dock inte frivilligt fördjupningsmaterial. I avgiften ingår inte resa och logi. Lunch och kaffe ingår på kursdagarna. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg på deltagande i kursen.

Vid frågor, kontakta kursadministratör Therése Wistedt på telefon 073-267 27 47 eller hör av er direkt till kursledare Anna Fouganthine på telefon 070-290 83 03. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmälan till kursen

Kursanmälan är bindande och ILT Inläsningstjänst bekräftar mottagandet av anmälan när den kommit oss tillhanda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här