Nyheter

”Studiestöd på modersmål är oerhört viktigt för både lärare och elever”

Studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever, menar professor Nihad Bunar på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Elevernas tid med studiehandledare är begränsad, men med Studiestöd på modersmål får eleverna tillgång till nyckelbegrepp och viktiga ämnesord på sitt modersmål – dygnet runt.

Skolverkets riktlinjer för arbetet med våra nyanlända och flerspråkiga elever bygger på aktuell forskning. Här betonas vikten av att även utnyttja modersmålet i skolarbetet. Andraspråkselever måste få använda hela sin språkliga förmåga genom att ges möjlighet att utveckla och bygga vidare på sina befintliga kunskaper med stöd och hjälp av modersmålet. På så vis lyckas eleverna bättre i skolarbetet och lär sig svenska snabbare, utöver att modersmålet fortsätter att utvecklas.

Studiestöd på modersmål grundar sig på både svensk och internationell forskning om kognitiv och språklig utveckling. Dessa är samstämmiga och betonar det viktiga sambandet mellan språk- och kunskapsinlärning vid all undervisning i skolan.

Studiestöd på modersmål

Genom att använda modersmålet lyckas eleverna bättre i skolarbetet och lär sig svenska snabbare

 

Studiestödet framställs av erfarna personer med elevens modersmål

De personer som utformar och läser in studiestödet är alla väl medvetna om hur viktigt det är att eleven ges möjlighet att utnyttja båda språken vid inlärning av de olika skolämnena. Dessa personer är erfarna studiehandledare, lärare eller ämneskunniga personer med elevens modersmål.

De går igenom hela läromedlet, sida för sida, stycke för stycke och skriver ett manus som blir en bearbetad och anpassad version av text och innehåll. Samtalsformen är ett direkt du-tilltal till den lyssnande eleven, på elevens modersmål.

Alla rubriker, och för ämnet eller förståelsen viktiga ord, läser de på båda språken. Inledningsvis kan ibland studiehandledaren välja att ge en kort introduktion till ett avsnitt för att hjälpa eleven med förförståelse inför kommande text. De kan också göra eleven uppmärksam på förklaringar till bilder och kopplingen mellan bild och text. Nyckelbegrepp och viktiga ämnesord kan lyftas, förklaras och kommenteras, utöver den skrivna svenska texten. Några studiehandledare har också valt att lägga till en kortare sammanfattning i slutet av avsnitt.

I studiestödet förklaras nyckelbegrepp och viktiga ämnesord på elevens modersmål

I studiestödet förklaras nyckelbegrepp och viktiga ämnesord på elevens modersmål

 

Manuset ljudsätts, korrlyssnas och korrigeras för bästa resultat

När manus är skrivet läser studiehandledaren in sin text i en studio. Därefter korrlyssnas ljudboken av en annan ämneskunnig och insatt studiehandledare med samma modersmål. Fattas något, är budskapet eller ordvalet tveksamt, eller om tekniska misstag ägt rum, så korrigeras detta i enlighet med korrlyssnarens synpunkter.

Om det är oklarheter kan personerna resonera med varandra eller, när som helst under processen, fråga pedagogisk kunnig personal hos oss på ILT Inläsningstjänst.

Så gör eleven
  • Slå upp det svenska läromedlet
  • Sätt hörlurar i öronen, logga in i tjänsten och sök efter läromedlet
  • Växla mellan att lyssna på modersmålet och innehållet på svenska

 

Elever tycker till om Studiestöd på modersmål

”Jag tycker det är bra att lyssna på svenska och arabiska för att man lär sig jättemycket. Jag blir bättre på arabiska.”
Hasan Ibrahim, årskurs 7 Risbroskolan i Fagersta

”Studiestöd på somaliska är jättebra för mig, jag har lärt mig många nya ord på somaliska och på svenska samtidigt.”
Qalid Nur, årskurs 8 Risbroskolan i Fagersta

Studiehandledare och lärare tycker till om Studiestöd på modersmål

”Med hjälp av tjänsten Studiestöd på modersmål kan nyanlända elever få möjligheten att förstå vad det står i boken och uppfylla kraven som ska uppnås i kunskapsmålen enligt läroplanen. Dessutom tycker jag som studiehandledare i arabiska, och som varje dag träffar många arabisktalande elever som kommer från olika arabiska länder, att studiestödet är det viktigaste verktyget mellan de kunskaper som eleverna har med sig och den nya upplevelsen som de möter här i de svenska skolorna. Studiehandledaren och studiestödet är viktiga faktorer för att nyanlända elever ska bli delaktiga i klassrummet.”
Shatha Al-Hedethi – studiehandledare

Studiestödet är ett bearbetat ljudboksmaterial som finns tillgängligt online

Studiestödet är ett bearbetat ljudboksmaterial som finns tillgängligt online

 

”Som lärare tycker jag att studiestöd på modersmål är oerhört viktigt för både lärare och elever. Anledningen är att studiestödet är ett bearbetat ljudboksmaterial som finns tillgängligt online. Det betyder att eleven kan använda materialet varsomhelst och närsomhelst så länge eleven har en internetuppkoppling. Skillnaden mellan den verkliga studiehandledaren och studiestödet på modersmål är att studiestödet är tillgängligt i obegränsad tid, till skillnad från den verkliga studiehandledarens tid. Det kan också hända att studiehandledare inte kan förklara alla ämnen som eleven behöver. Studiestöd på modersmål ger ett bearbetat och förklarat studiestöd i alla vanliga ämnen från grundskolan till gymnasiet. Fördelen med studiestödet är att eleven kan lyssna på förklaringar på sitt modersmål och samtidigt läsa texten på svenska. Det gör att eleven tränar på svenska. Eleven får också en förståelse för lektionens mål och referensramar innan lektionen.

Även studiehandledare, klasslärare och modersmålslärare kan ta nytta av studiestödet på modersmål. Det är naturligt att våra färdigheter är begränsade. Det finns inte en lärare som kan undervisa i alla ämnen på en gång. Därför behöver alla studiehandledare uppdatera sig när läraren ska undervisa i ett nytt ämne. Utmaningen för en studiehandledare är ofta att olika elever har olika behov och varje elev behöver en utförlig förklaring i just sitt ämne. Detta kräver att studiehandledare ska kunna alla ämnen och det är nästan omöjligt. Studiestödet på modersmål från ILT Inläsningstjänst hjälper till att lösa sådana problem. Läraren kan lyssna på studiestödet på väg till skolan för att träffa eleven. Man kan säga att studiestödet är ett stödmaterial för båda lärare och elever.”
Mohammed Hussein – lärare och studiehandledare för både grundskola och gymnasium

”Studiestöd på modersmål kan underlätta för eleverna att få förförståelse i ämnen och göra en jämförelse av sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna får ett helhetsperspektiv på undervisningen och blir inkluderande i klassrummet. De får även möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenskan.

Studiestöd på modersmål främjar flerspråkigheten bland eleverna och flerspråkiga elever har bättre förmåga att bedöma grammatisk korrekthet i båda språken. Flerspråkiga elever har ett stort antal kognitiva förmågor, som till exempel att upptäcka språkiga regler och större verbal förmåga.

När elever studerar på sitt eget språk, som alla andra, riskerar de inte att förminskas som när språket begränsas till lätt svenska. Studiestödet på modersmål har stor betydelse för individens identitet och självkänsla. En trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling. Att bli sedd som den man är med en dubbel kulturbakgrund har avgörande betydelse för den egna självbilden. Eleverna ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Studiestöd på modersmål är en investering och resurs för samhället.”
Abdullahi Ahmed Mohamed – studiehandledare

Läs mer om Studiestöd på modersmål och prova kostnadsfritt i 30 dagar

Se utbudet av titlar med studiestöd

 
 
 

Vill du få mer information eller testa Studiestöd på modersmål i 30 dagar