Intervjuer

”Alla har rätt till att få välja att läsa med ögon eller öron ibland”

Vi träffade Polylino skola-användaren Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolans grundsärskola i Jönköping.

Hej Helen, berätta lite om dig själv och vad du gör!
Jag heter Helen Larsson och jag är utbildad speciallärare. Jag jobbar som klasslärare på Rosenlundsskolans grundsärskola i Jönköping. Just nu undervisar jag elever som går i åk 2 som läser ämnen. Utöver mitt läraruppdrag är jag IT-pedagog för både grundsärskola och grundskola. Sedan jag började arbeta som lärare, har jag sett fördelarna med att väva in digitala verktyg i undervisningen för att få alla elever att lyckas och för att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det finns en stor möjlighet att jobba med både digitala och analoga arbetssätt för att erbjuda alla elever en tillgänglig lärmiljö. Att arbeta med båda dessa delar brukar jag benämna digilogt!

Hur var det att komma i gång med Polylino skola från första början?
När jag började arbeta med Polylino skola i undervisningen hade jag en åk 3. Det blev lite av en “aha-upplevelse” för eleverna då de för första gången självständigt kunde ta del av åldersadekvat litteratur. Alla letade igenom utbudet och valde böcker som intresserade dem. Någon elev hade till en början lite svårt att fokusera på att läsa med öronen, men med några gångers övning så blev det en naturlig del av läsandet. Att få se elevernas glädje över att kunna läsa på egen hand, var fantastisk och elevernas intresse för böcker ökade markant! Äntligen hade vi tillgängliggjort litteratur för ALLA eleverna på skolan. Det kändes som ett viktigt steg i en tillgänglig lärmiljö. För de elever som jag arbetar med idag, har Polylino varit en naturlig del av undervisningen sedan deras skolstart i åk 1. Eleverna väljer ofta att läsa böcker med öronen i appen och deras intresse för böcker är stort. Ett fint exempel är att alla elever i klassen valde Polylino skola när de satt i väntrummet för att få vaccination!

Hur arbetar ni med Polylino skola i klassrummet idag?
Jag använder Polylino skola både för individuell läsning och för gemensamma genomgångar. I den individuella läsningen ges eleverna tillfälle att läsa böcker på egen hand. För de elever jag undervisar är det ingen självklarhet att kunna läsa böcker som är åldersadekvata och upplevs intressanta för dem. Många av eleverna i grundsärskolans yngre åldrar begränsas av att läsa de enklaste lättlästa böcker som finns. Med Polylino skola får eleverna läsa böcker som de är intresserade av.

I flera gemensamma genomgångar använder jag Polylino skola. Det finns många böcker som kan användas på detta sätt. Till exempel så används böcker för att visa på en berättelses olika delar. Till detta används enkla, korta böcker för att fokus ska ligga på de olika delarna och att vi ska hinna läsa och diskutera dem. I detta arbete visas boken på den interaktiva tavlan och vi lyssnar på den tillsammans. Därefter får eleverna bilder av de olika delarna från boken så att de kan jobba med dessa i par eller individuellt. De får till exempel placera ut dem i kronologisk ordning och till rätt rubrik för de olika delarna ur berättelsen, tex början, händelse, lösning, slut.

Ett annat exempel är att jag använder enkla faktaböcker i genomgångar. Det kan tex handla om teknik och ”de mäktiga fem” som är en serie som handlar om de fem grundläggande tekniska funktionerna. Genom att kombinera att eleverna får inhämta kunskap från olika medier, så ökar vi chanserna att fler elever lär sig mer! De olika faktaböckerna i Polylino används även när eleverna ska söka efter information till någon faktatext, tex om ett djur. Eleven lyssnar, pausar och fyller i stödord i en stödmall.

Vi tittar också på böcker som har tecken som stöd. Ett annat sätt att läsa på är att eleven läser en sida med öronen för att sedan läsa samma sida med ögonen. En del väljer att göra tvärt om, att läsa med ögonen först, sedan med öronen. Detta för att vi i klassen vill lära oss fler tecken. När vi arbetar med olika länder, kan vi lyssna en liten kort stund på en bok som vi känner igen fast på det landets språk. Det går med andra ord att använda Polylino på flera olika sätt, i flera olika ämnen!

Kombinerar ni att läsa fysiska böcker med digitala i Polylino skola?
Eleverna läser både i fysiska böcker och digitalt i Polylino. De böcker som eleverna läser i fysisk form, är på en enklare nivå än de böcker som de själva vill lyssna på i Polylino. Men lästräning med fysiska böcker sker varje vecka, oftast varje dag.

Vad tycker eleverna om Polylino skola?
Eleverna är väldigt glada över att ha tillgång till Polylino. De lyssnar väldigt gärna på böcker och kan komma och berätta om tex fakta som de tagit till sig via denna väg. Det märks att eleverna finner ett lugn när de lyssnar och att de upplever läsintresse och läsglädje när de har möjlighet att välja att läsa med öronen då de på det sättet har tillgång till så många fler böcker än om de ska läsa med ögonen.

Hur hjälper Polylino skola eleverna att uppnå målen i läroplanen?
För elever som får traggla och kämpa mycket med sin läsinlärning och läsning, är Polylino ett väldigt viktigt stöd för eleverna att öka sitt ordförråd. Genom att lyssna på åldersadekvata böcker med ett rikare språk än vad de enklaste lättlästa böckerna ger, får eleverna möta betydligt många fler och varierade ord. Eleverna ökar sitt läsintresse, vilket skapar högre koncentration vid den egna ögonläsningen. De vill lära sig läsa bättre för de vill in i böckernas magiska värld! Polylino är också utmärkt för att öva och utveckla elevernas hörförståelse.

Vill du tillägga något?
Jag har pratat om Polylino utifrån elever i grundsärskolan, men för mig är det en självklarhet och en rättighet för ALLA elever att ha tillgång till Polylino skola. Alla har rätt att få välja att läsa med ögon eller öron ibland och att öva upp denna förmåga. Det kan i sin tur hjälpa eleven när hen ska lyssna på inlästa läromedel i tex Inläsningstjänst för att tex öva inför prov. Att ha tillgång till tjänster med inläst litteratur, oavsett om det är läromedel eller sagor, hindrar inte eleverna i deras läsinlärning. Jag tror snarare att vi kan främja elevers intresse för böcker och på det sättet få fler elever att hitta glädje till att lästräna och läsa! Att använda tjänster med inläst litteratur är ett steg i rätt riktning mot en tillgänglig lärmiljö!