Intervjuer

”Olika läsprofiler behöver helt enkelt olika lässtöd.”

För att hjälpa dig som lärare på traven i din undervisning med Polyglutt skola har vi bett Barbro Westlund att skriva en lärarhandledning. Barbro Westlund är fil.doktor i didaktik och lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hon har sin bakgrund som lågstadielärare. För många är hon en välkänd författare inom läsdidaktisk forskning.

Vi ställde några frågor till Barbro för att få veta mer om hennes uppdrag!

ILT samarbetar med dig i utvecklingen av Polyglutt skola. Vad fick dig att tacka ja till det uppdraget?

Jag började med att noggrant sätta mig in i konceptet att använda ”e-böcker med lässtöd”. Det kändes som att detta kan vara en intressant framgångsväg att gå för att få elever att utveckla en god läsförmåga – och också vilja att läsa böcker. Men då behövs en handledning som tydligt kopplar ihop teori med konkreta undervisningsmodeller. Ett sådant förhållningssätt har varit min drivkraft under många år. Det känns nu spännande att rikta mitt undervisningsintresse mot hur lärare kan stödja elevers läsning av just digitala texter. Även om handledningen främst anknyter till Lgr11 så hoppas jag att mycket av den kan användas också i grundsärskolan.

Du ska författa en lärarhandledning till Polyglutt skola, kan du utveckla vad den skall innehålla?

Jag har redan gjort en översikt om vad den ska innehålla och håller på att skriva olika delar. Både den tekniska sidan av läsningen och förståelsesidan tas upp, dvs den sammantagna läsförmågan. Denna inbegriper också hörförståelse. Olika läsprofiler behöver helt enkelt olika lässtöd. Det gäller alltifrån de elever som har problem med avkodning till elever som läser flytande, men ändå inte förstår vad de läser! I handledningen vill jag också betona betydelsen av ett aktivt samarbete mellan skola, hem och skolbiblioteket.

Barbro Westlund. Fotograf: Erik Amkoff

Vad ser du att lärare mest behöver hjälp med inom området läsutveckling och läsförståelse?

Det finns en risk för att lärare inte hinner med att sätta sig in i aktuell läsforskning som kan omsättas till metoder som vilar på vetenskaplig grund. Min förhoppning är att handledningen kan ge lärare, men också andra yrkesgrupper, som arbetar med skolfrågor, det stödet. Handledningen bygger i mångt och mycket på min egen lärarerfarenhet, samt författande av tidigare böcker inom området.

Vad har du själv för syn på digital läsning?

Vid linjär läsning är det samma text som läses men i olika format. Forskningen är i nuläget ganska spretig om hur formatet på texten påverkar läsförståelsen. Men mycket talar för att läsförståelsen verkar bli djupare vid läsning på papper. Om detta skriver jag i handledningen, men också vad vi kan göra åt det. Min uppfattning, som också står i överensstämmelse med Lgr11, är dock att båda läsformaten behövs.
Jag vill understryka att oavsett om elever läser på skärm eller papper, så krävs lärarens aktiva vägledning i hur man tar sig an olika texter. Så det förhållningssättet får stort utrymme i handledningen. Jag tycker inte att det tillräckligt uppmärksammats i den pedagogiska litteraturen.

Vilka möjligheter ser du att Polyglutt skola ger lärare och elever idag och kan ge i framtiden?

Ett digitalt bibliotek möjliggör en stor variation av böcker som kan bidra till att bredda elevernas läsrepertoar. Polyglutt ger också lärare i olika skolformer möjligheter att på ett enkelt sätt hålla sig uppdaterade kring aktuella barn- och ungdomsböcker, klassiker eller faktaböcker. Detta innebär givetvis inte att digitala böcker ska ersätta fysiska böcker eller regelbundna besök på skolbiblioteket. Men det är flera och samtidiga läsfrämjande åtgärder som gynnar våra elever bäst, både nu och på sikt.

Kan du ge några förslag på hur man kan använda Polyglutt skola i sitt arbete med läsning?

Börja själv med att läsa några böcker för att se vilken eller vilka böcker som skulle passa att arbeta med för just din elevgrupp. I ett nästa steg visar du eleverna på en storskärm vilka övervägande du gjorde vid val av bok. – Varför just den här boken? Bläddra några sidor fram i den digitala boken och gör några ”tankestopp”. – ”Här fastande jag för att … eller ”Nu undrar jag … ”. I den här fasen har du börjat använda metoden vägledd läsning som innefattar modellering av hur en ”god” läsare gör.
Även metoden att få eleverna att successivt ta över ett ansvar för sitt lärande löper som en röd tråd genom handledningen. Dessa metoder ingår i den gemensamma läsningen. Det behövs andra metoder vid enskild läsning. Men mer om detta läser du i handledningen.