Agneta Edwards – Litteraturpedagog

För att arbeta med innehållet i Polyglutt, urvalet av bilderböcker och handledningen, anlitade ILT Inläsningstjänst litteraturpedagogen Agneta Edwards. Hon arbetar som föreläsare, författare, litteraturkritiker och redaktör med inriktning på litteraturpedagogik (särskilt för förskolan) och läsfrämjande verksamhet. Hennes litterära fokus är just bilderböcker.

Hon har skrivit två böcker med förskolan som målgrupp: Bilderbokens mångfald och möjligheter (N&K 2008, ny omarbetad utgåva 2019) och Boksamtal med bilderböcker (N&K 2017).

Bilderbokens mångfald och möjligheter är en bred grundläggande bok om läsning och litteratur på förskolan, diskuterat utifrån olika perspektiv. Boken används som kurslitteratur på förskollärarutbildningar runtom i landet och som utgångspunkt för fortbildning för yrkesverksamma pedagoger. Under hösten 2019 har en kraftigt reviderad andra utgåva kommit ut som lägger till ny forskning om läsning och litteracitet. Dessutom lyfts i den nya utgåvan perspektiv som digitalisering, flerspråkighet och normkritik. Boksamtal med bilderböcker är en metodbok, som fördjupar och utvecklar avsnittet om boksamtal i Bilderbokens mångfald och möjligheter. Handledningen här i Polyglutt utgår från samma tankar som de båda böckerna, fast i komprimerad form och tänkt som en lättillgänglig grund och inspiration.

 

Innan vi startade samarbetet diskuterade vi förstås detta med digitala bilderböcker utifrån många perspektiv. Det finns särskilt två saker som Agneta menar är viktiga att ta med sig, ett som har med läsupplevelsen att göra och ett pedagogiskt:

  • Vad händer med det speciella i bokupplevelsen när dramaturgin i bläddringen, och den taktila känslan av papper försvinner? Vad händer med illustrationerna, med djupet i bilden, när boken blir digital och kanske visas på en alltför liten skärm?
  • Vad händer med förskolans bokstunder om det finns ett hundratal bilderböcker en knapptryckning bort – finns det en risk att man i den för många förskolor tids- och personalpressade verkligheten låter de digitala böckerna ersätta högläsningen och det SÅ viktiga samtalet kring det lästa?

”Men givetvis överväger fördelarna!”, säger Agneta. Det är förstås ändå viktigt att påpeka att Polyglutt är tänkt som ett komplement till den fysiska boken – en demokratisk, språk- och individstärkande möjlighet. Det pedagogiska grundarbetet med boksamtal, bildprat, dialogisk läsning och tematiskt arbete med litteratur har med Polyglutt fått en förstärkning, inte en ersättning. I handledningen visas många pedagogiska ingångar.

Agneta arbetade med det grundläggande urvalet av bilderböcker när tjänsten skapades, och diskuterade tillsammans med ILT Inläsningstjänst fram kriterier och former för fortsatt urvalsprocess, som nu görs på ILT Inläsningstjänst i samarbete med personer kunniga inom barnlitteratur och i samråd med pedagoger. Hon har också skrivit handledningen – som uppdateras kontinuerligt – där hon bidrar med kunskap och inspiration kring hur man kan arbeta pedagogiskt på förskolan med läsning och litteratur. Angående urvalet av böcker så finns det många faktorer som varken Agneta eller ILT kan påverka, inte minst rättigheten att digitalisera bilderböcker som kan vara en lång och krånglig process. Vilket också är ett av skälen till att vi (i alla fall inledningsvis) fokuserat på böcker av svenska författare och illustratörer. Detta kan vara förklaringen till att just din favoritbok inte finns med, i alla fall inte än. Viss översatt litteratur finns dock i tjänsten.

I arbetet med att erbjuda metodutveckling inom Polyglutt har ILT också engagerat verksamma pedagoger., vars röster du också möter i handledningen. I sitt respektive dagligt arbete har de utvecklat och förädlat metodik inom områden som mångspråk/flerspråkighet, TAKK och digitalisering.